Regulamin cateringu.

§1 DANE PODSTAWOWE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem programkrolow.pl (zwany dalej „Sprzedawca”) jest Renata Król prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Program Królów Renata Król z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 24/1, kod 60-846 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 7871607453 i REGON 365093007, poczta elektroniczna: [email protected]
 2. Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
§2 DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Renata Król prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Program Królów Renata Król z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 24/1, kod 60-846 Poznań, posiadająca NIP 7871607453 i REGON 365093007. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy. Sprzedawca może również pośredniczyć w wykonaniu umowy w postaci zamówienia oraz dostarczenia produktu/cateringu, o czym nie musi bezpośrednio informować Klienta/Użytkownika.
 2. Klient, Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów / pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; korzystająca albo zamierzająca korzystać z usług lub zakupić produkty za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Serwis Internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.programkrolow.pl.
 4. Ekspert Programu Królów – ekspert do spraw żywienia kontaktujący się z Klientem.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Produkt, Dieta, Plan Żywieniowy – Zestaw posiłków dostarczanych do Klienta zgodnie z ustaleniami z Ekspertem Programu Króló
 7. Plan Cateringu – rozpoczyna się zawsze od poniedziałku i może trwać 4 tygodnie albo 6 tygodni.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego oraz usług www.programkrolow.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Potwierdzenie zamówienia – potwierdzenie zawarcia umowy na dostawę Produktów, które zawiera podsumowanie szczegółów dostawy Diety zawierające takie dane jak: rodzaj Diety, ilość, całkowita cena do zapłaty, dokładny adres dostawy, przewidywany harmonogram realizacji dostaw, dane do płatności za zamó
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem e-mail. Przez umowę sprzedaży rozumie się także pośredniczenie w zakupie produktu/cateringu przez Sprzedawcę, realizowane przez podmiot trzeci.
 12. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w sekcji „ GDZIE DOWOZIMY” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 15. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca, podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie następujących kategorii danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe. Celem przetwarzania wymienionych kategorii jest realizacja umowy sprzedaży w tym kontakt, dostawa i rozliczenie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w §13 Regulaminu oraz w Polityce Prywatności Sprzedawcy.
 4. Klient jest zobowiązany podać Sprzedawcy prawdziwe i poprawne dane niezbędne do realizacji Usług lub sprzedaży Produktó
 5. Regulamin określa warunki i zasady: świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, sprzedaży produktów oraz realizacji płatności za zamówione produkty.
 6. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
 7. W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość skorzystania z Produktów Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia na adres e-mail: [email protected]
§4 ZAMÓWIENIE PRODUKTU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wypełnienie formularza zgłoszeniowego, aby Ekspert Programu Królów mógł skontaktować się z Klientem w ciągu 48 godzin od odebrania formularza zgłoszeniowego przez Eksperta Programu Króló
 2. Ekspert Programu Królów przeprowadza rozmowę z Klientem ustalając cel i potrzeby diety dla Klienta. Wspólnie z Klientem ustala plan działania, dobierając najlepszy plan żywieniowy dla Klienta.
 3. Ekspert przesyła Klientowi Plan Cateringu wraz z ustalonym planem oraz całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy).
 4. Klient zobowiązany jest poinformować Eksperta Programu Królów o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktó
 5. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  1. telefonicznie pod numerem 517601410 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00;
  2. drogą elektroniczną na adres [email protected] przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
  3. bezpośrednio u swojego Eksperta Programu Królów.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania okresu realizacji Planu Caterinu ustalonej uprzednio z Ekspertem Programu Królów oraz produktów uzupełniających. Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz §13 niniejszego regulaminu.
 7. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 8. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności okres realizacji Planu cateringu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 9. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamó
 10. Warunkiem przystąpienia jest opłacenie cateringu oraz produktów uzupełniających oraz przesłanie potwierdzenia obu wpłat na adres [email protected] w historii korespondencji.
 11. Klient zamawiając Catering zamawia produkt na własną odpowiedzialność.
§5 WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTU

 1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamó Każdy Plan żywieniowy Programu Królów rozpoczyna się od poniedziałku.
 2. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  1. Przesłania na adres e-mail: [email protected]. Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt) lub podanie numeru faktury.
  2. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych bądź skorzystanie z przycisku szybkiej płatności.
 3. Zamówienie oraz wszelkie zmiany mogą nastąpić najpóźniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem świadczenia usług do godziny 15:00 czasu Polskiego.
 4. Termin dwóch dni roboczych i godziny 15:00 czasu Polskiego jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.
 5. Termin dwóch dni roboczych i godziny 15:00 czasu Polskiego jest również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Planu Cateringu lub adresu dostawy.
 6. Odstępstwa od pkt. 4 i 5 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  1. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  2. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  3. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  4. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw Produktó W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu dostaw w Zamówieniu.
 10. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym pkt 5. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy dopiero po indywidualnym ustaleniu z Ekspertem Programu Króló
 11. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę i Eksperta Programu Królów o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktó
 12. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta wymaga eliminacji niektórych pokarmów z codziennego spożywania, a Klient nie poinformował o nich Eksperta Programu Królów, Klient zamawiając Plan żywieniowy w postaci cateringu zamawia produkt na własną odpowiedzialność. Informacje o stanie zdrowia są przekazywane Sprzedawcy i Ekspertowi Programu Królów w celu ustalenia posiłków, ale decyzję ostateczną o możliwości ich spożywania podejmuje Klient.
 13. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w pkt 3, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamó
 14. Dostawy produktu odbywają się od poniedziałku do soboty. W godzinach do 6:00 w woj. mazowieckim oraz w pozostałych województwach do godz 7:00. W soboty dostarczane są produkty na sobotę i niedzielę.
 15. Istnieje możliwość zmiany adresu dostawy Cateringu przez Klienta najpóźniej dwa dni robocze poprzedzającego realizację zamówienia do godziny 15:00 czasu Polskiego. W przypadku zmiany adresu dostawy po godzinie 15.00, Sprzedawca dostarczy produkt na podany wcześniej adres.
 16. W przypadku opłacenia zamówienia przelewem tradycyjnym, klient jest zobowiązany przesłać drogą mailową potwierdzenie dokonanej płatności do godziny 12.00 dwa dni robocze poprzedzające pierwszą dostawę.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku braku potwierdzenia dokonania płatności przed godziną 16.00 dwa dni robocze poprzedzające dostawę pierwszego produktu z Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której pomimo braku potwierdzenia płatności Sprzedawca rozpoczął jego realizację.
 18. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 19. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
 20. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w pkt 3. tylko dla Planu żywieniowego. Produkty pełnowartościowe zastępujące posiłki zwracane są na podstawie odrębnych przepisów dostępnych u Ekspertów Programu Królów.
 21. W przypadku okresów okołoświątecznych terminy określone w pkt. 15 i 16 mogą ulec zmianie.
 22. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy produkty dostarczane są w godzinach porannych w dniu poprzedzającym taki dzień.
 23. Zwrot nadpłaty nie dotyczy sytuacji, w której powstała ona na skutek przystąpienia Klienta do promocji. W takiej sytuacji Klient może wykorzystać nadpłatę tylko w ramach kolejnego zamó
§6 METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy widniejący na fakturze proforma
  2. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem przycisku szybkiej płatności znajdującym się na wystawionej fakturze proforma.
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie widniejącym na fakturze proforma. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 4. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT na firmę. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za produkty. Klient, aby otrzymać fakturę VAT na firmę, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia przed dokonaniem płatności za zamówiony Produkt. W sytuacji niespełnienia tego warunku, jako dowód zakupu, Sprzedawca przekaże Klientowi fakturę VAT imienną.
§7 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość ze Sprzedawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]) oraz kontakt telefoniczny na numery kontaktowe wskazane w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z Produktów oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. W przypadku produktów uzupełniających obowiązuje polityka zwrotów widniejąca w zakładce na stronach Ekspertów Programu Królów.
§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w tym samym dniu do godz 10:00 kiedy zdarzenie miało miejsce. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Reklamacja może zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 3. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej);
  2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 4. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w pkt 1- 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie w tym osobowych, kontaktowych oraz informacji o stanie zdrowia, mających wpływ na przygotowanie Cateringu lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
§11 POZASĄDOWNE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy paragraf regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość:a. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, które dostępne są: w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
§12 PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ramach Serwisu Internetowego należą do Sprzedawcy i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów obowiązującego prawa.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§13 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz innych umów świadczonych drogą elektroniczną, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Administrator stosuje na stronie następujące technologie obserwujące działania użytkownika:
  1. piksel konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych
  2. wbudowany kod Google analytics w celu analizy statystyk strony. Google analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową w celu korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości email, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
§14 USŁUGA NEWSLETTER

 1. Administrator stosuje na stronie formularz umożliwiający użytkownikowi przekazanie danych osobowych, kontaktowych, szczegółowych. Zapisanie się do newsletter formularz wymaga od użytkownika podania imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu email, pola te są obowiązkowe w celu dodania danych osobowych użytkownika do zbioru danych administratora użytkownik udziela zgody na zapisanie się do newsletter i przetwarzanie jego danych przez administratora w celach handlowych.
 2. Administrator świadczy usługę newsletter bezpłatnie. Użytkownik może przystąpić do usługi newsletter w każdym momencie, akceptacja regulaminu serwisu i polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi newsletter. Administrator będzie przetwarzać podane dane osobowe w celu świadczenia usługi newsletter. W celu zawarcia umowy newsletter użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. emaila w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dzu 2019 nr 123) tj. jeśli dotyczy wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych np. telefonu, tabletu, komputera w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora oraz przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust 1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dzu 2018 nr 1954) tj. jeśli dotyczy powyższe zgody są dobrowolne ale konieczne do świadczenia usługi newsletter przez administratora zgody mogą być cofnięte w każdym czasie co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy na świadczenie usługi newsletter Umowa newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, użytkownik może rozwiązać tę umowę w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów poprzez klikniecie w link dezaktywacyjny. Użytkownik może rozwiązać umowę także w inny dogodny sposób np. poprzez kontakt z administratorem. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczącą świadczenia usługi newsletter, administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez użytkownika adres email.
§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane zgodnie z Regulaminem zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozpatrywane na terenie Polski i przez polskie sądy powszechne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług lub sprzedaż Produktó
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.