Regulamin serwisu i polityka prywatności.

1. Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu i polityka prywatności określają politykę i zasady świadczenia usługi newsletter zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników.
Administratorem strony i danych osobowych użytkowników jest Renata Król prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Program Królów Renata Król z siedzibą w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 24/1 60-846 Poznań posiadająca NIP 7871607453 i regon 365093007.

2. Definicje

Administrator – Renata Król, użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej, strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.programkrolowpl , newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez administratora na rzecz użytkownika, poprzez przesyłanie listów elektronicznych za pośrednictwem, których administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia administratora i lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez administratora.

3. Formularze

Administrator stosuje na stronie formularz umożliwiający użytkownikowi przekazanie danych osobowych, kontaktowych, szczegółowych. Zapisanie się do newsletter formularz wymaga od użytkownika podania imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu email, pola te są obowiązkowe w celu dodania danych osobowych użytkownika do zbioru danych administratora użytkownik udziela zgody na zapisanie się do newsletter i przetwarzanie jego danych przez administratora w celach handlowych.

4. Usługa newsletter

Administrator świadczy usługę newsletter bezpłatnie. Użytkownik może przystąpić do usługi newsletter w każdym momencie, akceptacja regulaminu serwisu i polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi newsletter. Administrator będzie przetwarzać podane dane osobowe w celu świadczenia usługi newsletter. W celu zawarcia umowy newsletter użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. emaila w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną dzu2019123 tj. jeśli dotyczy wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych np. telefonu, tabletu, komputera w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora oraz przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art 172 ust 1 ustawy prawo telekomunikacyjne dzu20181954 tj. jeśli dotyczy powyższe zgody są dobrowolne ale konieczne do świadczenia usługi newsletter przez administratora zgody mogą być cofnięte w każdym czasie co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy na świadczenie usługi newsletter Umowa newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, użytkownik może rozwiązać tę umowę w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów poprzez klikniecie w link dezaktywacyjny. Użytkownik może rozwiązać umowę także w inny dogodny sposób np. poprzez kontakt z administratorem. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczącą świadczenia usługi newsletter, administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez użytkownika adres email.

5. Dane osobowe

Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza znajdującego się na stronie, administrator przetwarza tylko te dane które użytkownik sam udostępni podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. dane logowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w przypadku w celu i w zakresie w jakim użytkownik wyraził na to zgodę i lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych realizacji usługi newsletter na podstawie art 6 ust 1 lit a rodo zgoda kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z marketingiem i edukacja na podstawie art 6 ust 1 lit a rodo zgoda kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z marketingiem i edukacja na podstawie art 6 ust 1 lit a rodo. Zgoda tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z rodo na podstawie art 6 ust 1 lit c rodo obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz art 6 ust 1 lit f rodo prawnie uzasadniony interes administratora archiwalnym i dowodowym na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów na podstawie art 6 ust 1 lit f rodo. Prawnie uzasadniony interes administratora podejmowania działań marketingowych, zarzadzanie stroną, badania satysfakcji z oferowanych usług, analitycznym polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony w tym cookies np. cookies Google analytics, pixel Facebooka na podstawie art 6 ust 1 lit f rodo.
Prawnie uzasadniony interes administratora wykorzystywania cookies na stronie na podstawie art 6 ust 1 lit a rodo „zgoda”.
Podanie przez użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody w niektórych przypadkach wiąże się z brakiem możliwości wykonania usługi i osiągniecia określonego celu. Podanie przez użytkownika danych które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których administrator nie potrzebuje następuje na podstawie decyzji samego użytkownika a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art 6 ust 1 lit a rodo „zgoda”. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać a mimo to użytkownik przekazał je administratorowi. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego danych ich poprawiania sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa w tych celach może zwrócić się do administratora poprzez adres email biuro programkrolow.pl. Zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora może być w każdym czasie cofnięta co skutkować będzie usunięciem danych ze zbioru administratora. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane użytkownika nie będą przekazywane poza obszar unii europejskiej do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia privacy shield z uwagi na korzystanie z usług gogle. Dane użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki USA w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach Google, przystąpił do programu privacy shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa unii europejskiej. Dane użytkownika będą przechowywane przez administratora przez czas realizacji poszczególnych usług, celów oraz przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych do czasu cofnięcia zgody lub osiągniecia celu. Przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głownie do celów analitycznych, statystycznych wykorzystania cookies i administrowania stronami administratora. Dane osobowe użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi administratora. Administrator przetwarza informacje o użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych. Dostęp do danych osobowych użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkownika innym podmiotom współpracującym dla realizacji celów administratora. Podmioty którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez rodo i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania,

6. Dane osobowe

Administrator stosuje na stronie następujące technologie obserwujące działania użytkownika, piksel konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych wbudowany kod Google analytics w celu analizy statystyk strony. Google analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową w celu korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości email, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www

7. Prawa autorskie – wyłączenie odpowiedzialności

Treści umieszczone na stronie stanowią przedmiot praw autorskich administratora i mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego zgodą. Treści przedstawione na stronie nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą zastąpić konsultacji medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na podstawie tych treści bez konsultacji lekarskiej.

8. Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu serwisu i polityki prywatności należy kierować do administratora na adres email [email protected].
Administrator ma prawo wprowadzania zmian w regulaminie serwisu i polityce prywatności min z powodu rozwoju technologii internetowej zmian w powszechnie obowiązującym prawie czy też zmian na stronie internetowej